Đăng ký thủ tục: 'DKDD 6.Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý'