Đăng ký thủ tục: '7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu'