Đăng ký thủ tục: '19.4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải'