Đăng ký thủ tục: '2.1 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương'