Đăng ký thủ tục: '55. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng'