Đăng ký thủ tục: 'Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất'