Đăng ký thủ tục: '8. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng'