Đăng ký thủ tục: '9.6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại'