Đăng ký thủ tục: '1. Xét tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia'