Đăng ký thủ tục: 'Thủ tục cấp giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được'