Đăng ký thủ tục: 'KTTV 1.Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân'