Đăng ký thủ tục: '2.5 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương'