Đăng ký thủ tục: 'DDBD 1.Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ'