Đăng ký thủ tục: '53. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật '