Đăng ký thủ tục: '21. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất'