Đăng ký thủ tục: 'Z- đã bãi bỏ - 2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản'