Đăng ký thủ tục: '17.2. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại'