Đăng ký thủ tục: '7.5. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu'