Đăng ký thủ tục: '13.5. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương'