Đăng ký thủ tục: '12.4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải'