Đăng ký thủ tục: '3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật'