Đăng ký thủ tục: '15. Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hoá và Thể thao'