Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT: 62 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
2 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Mức 4 Đăng ký
3 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Đăng ký
4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Mức 4 Đăng ký
5 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Mức 4 Đăng ký
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 4 Đăng ký
7 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Mức 4 Đăng ký
8 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Mức 4 Đăng ký
9 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức 4 Đăng ký
10 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Mức 4 Đăng ký
11 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Mức 4 Đăng ký
12 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Mức 4 Đăng ký
13 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Mức 4 Đăng ký
14 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty CP và công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
15 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Mức 4 Đăng ký
16 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Mức 4 Đăng ký
17 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Mức 4 Đăng ký
18 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế Mức 4 Đăng ký
19 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
20 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
21 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
22 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Mức 4 Đăng ký
23 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
24 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức 4 Đăng ký
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức 4 Đăng ký
26 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
27 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Đăng ký
28 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức Mức 4 Đăng ký
29 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức 4 Đăng ký
30 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức 4 Đăng ký
31 Giải thể doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
32 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Mức 4 Đăng ký
33 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
34 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Mức 4 Đăng ký
35 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước Mức 4 Đăng ký
36 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức 4 Đăng ký
37 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Đăng ký
38 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
39 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
40 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức 4 Đăng ký
41 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức 4 Đăng ký
42 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
43 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
44 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
45 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Mức 4 Đăng ký
46 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Mức 4 Đăng ký
47 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức 4 Đăng ký
48 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
49 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức 4 Đăng ký
50 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
51 Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
52 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Mức 4 Đăng ký
53 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
54 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Mức 4 Đăng ký
55 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
56 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
57 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
58 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
59 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Mức 4 Đăng ký
60 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Mức 4 Đăng ký
61 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Mức 4 Đăng ký
62 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký