Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Đăng ký hồ sơ trực tuyến
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
Để đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT;
Các tổ chức, cá nhân vui lòng vào đường liên kết sau http://dangkykinhdoanh.gov.vn để chọn thủ tục cần đăng ký trực tuyến.