Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT: 48 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Hợp nhất doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
3 Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 4 Đăng ký
5 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Mức 4 Đăng ký
6 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
7 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
8 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Mức 4 Đăng ký
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
11 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Mức 4 Đăng ký
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Mức 4 Đăng ký
13 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Đăng ký
14 Bán doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Đăng ký
15 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Mức 4 Đăng ký
16 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách Mức 4 Đăng ký
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sáng Giấy chứng nhận đăng ký liện hiệp hợp tác xã); Mức 4 Đăng ký
18 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức 4 Đăng ký
19 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
20 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
21 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
22 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
23 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện) Mức 4 Đăng ký
24 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Mức 4 Đăng ký
25 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức 4 Đăng ký
26 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp Hợp tác xã. Mức 4 Đăng ký
27 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
28 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Mức 4 Đăng ký
29 Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập Mức 4 Đăng ký
30 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Mức 4 Đăng ký
31 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Mức 4 Đăng ký
32 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) Mức 4 Đăng ký
33 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức 4 Đăng ký
34 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Mức 4 Đăng ký
35 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Mức 4 Đăng ký
36 Giải thể doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức 4 Đăng ký
38 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
39 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã chia Mức 4 Đăng ký
40 Sáp nhập doanh nghiệp Mức 4 Đăng ký
41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
42 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức 4 Đăng ký
43 Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Đăng ký
44 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức 4 Đăng ký
45 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
46 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Đăng ký
47 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Mức 4 Đăng ký
48 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) Mức 4 Đăng ký