Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT: 59 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 26. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Mức 3 Đăng ký
2 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
3 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Mức 3 Đăng ký
4 2. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức 3 Đăng ký
5 32. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức 3 Đăng ký
6 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Mức 3 Đăng ký
7 3. Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Mức 3 Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Mức 3 Đăng ký
9 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). Mức 3 Đăng ký
10 Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Mức 3 Đăng ký
11 5. Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức 3 Đăng ký
12 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
13 4. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Mức 3 Đăng ký
14 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Mức 3 Đăng ký
15 6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Mức 3 Đăng ký
16 1. Khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế Mức 3 Đăng ký
17 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Mức 3 Đăng ký
18 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Mức 3 Đăng ký
19 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Mức 3 Đăng ký
20 3. Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ ( Người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chuẩn đoán trong y tế) Mức 3 Đăng ký
21 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Mức 3 Đăng ký
22 5. Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế) Mức 3 Đăng ký
23 2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). Mức 3 Đăng ký
24 35. Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Mức 3 Đăng ký
25 4. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức 3 Đăng ký
26 18. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Mức 3 Đăng ký
27 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức 3 Đăng ký
28 3. Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Mức 3 Đăng ký
29 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Mức 3 Đăng ký
30 6. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức 3 Đăng ký
31 2. Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức 3 Đăng ký
32 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Mức 3 Đăng ký
33 27. Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Đăng ký
34 7. Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức 3 Đăng ký
35 10. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Mức 3 Đăng ký
36 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Mức 3 Đăng ký
37 22. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Mức 3 Đăng ký
38 34. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Mức 3 Đăng ký
39 8. Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Mức 3 Đăng ký
40 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Mức 3 Đăng ký
41 36. Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Mức 3 Đăng ký
42 6. Công bố sử dụng dấu định lượng Mức 3 Đăng ký
43 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Mức 3 Đăng ký
44 33. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Mức 3 Đăng ký
45 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
46 14. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Mức 3 Đăng ký
47 4. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế) Mức 3 Đăng ký
48 39. Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Mức 3 Đăng ký
49 23. Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức 3 Đăng ký
50 24. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Mức 3 Đăng ký
51 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Mức 3 Đăng ký
52 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Mức 3 Đăng ký
53 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Mức 3 Đăng ký
54 1. Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức 3 Đăng ký
55 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Mức 3 Đăng ký
56 6. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế) Mức 3 Đăng ký
57 2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Mức 3 Đăng ký
58 1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức 3 Đăng ký
59 7. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Mức 3 Đăng ký