Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Văn phòng UBND
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Nội vụ BRVT: 23 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Đăng ký
2 9.Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Mức 3 Đăng ký
3 13. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức 3 Đăng ký
4 3. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Mức 3 Đăng ký
5 18. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Mức 3 Đăng ký
6 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Đăng ký
7 Z- Đã Bãi bỏ Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng kí hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Mức 3 Đăng ký
8 1. Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Mức 3 Đăng ký
9 1.Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh. Mức 3 Đăng ký
10 5. Thủ tục thành lập hội Mức 3 Đăng ký
11 19. Thủ tục đổi tên quỹ Mức 3 Đăng ký
12 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) Mức 3 Đăng ký
13 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Mức 3 Đăng ký
14 12. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức 3 Đăng ký
15 8.Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Mức 3 Đăng ký
16 8. Thủ tục hội tự giải thể Mức 3 Đăng ký
17 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Đăng ký
18 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Đăng ký
19 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Mức 3 Đăng ký
20 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Mức 3 Đăng ký
21 10.Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Mức 3 Đăng ký
22 10. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kì, đại hội bất thường của hội Mức 3 Đăng ký
23 6. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức 3 Đăng ký