Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Văn phòng UBND
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn: 8 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 13.Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Mức 3 Đăng ký
2 48.Đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mức 3 Đăng ký
3 8.Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Mức 3 Đăng ký
4 15.Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Mức 3 Đăng ký
5 4.Cấp giấy phép khai thác thủy sản Mức 3 Đăng ký
6 16.Chứng nhận thủy sản khai thác Mức 3 Đăng ký
7 9.Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Mức 3 Đăng ký
8 12.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 3 Đăng ký