Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Tài nguyên Môi trường BRVT: 65 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 KS.15. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức 3 Đăng ký
2 DKDD 20.Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Mức 3 Đăng ký
3 DKDD 9.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức 3 Đăng ký
4 KS.14. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Mức 3 Đăng ký
5 MT 16.Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức 3 Đăng ký
6 TNN 8.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Mức 3 Đăng ký
7 KTTV 3.Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức 3 Đăng ký
8 DKDD 21.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Mức 3 Đăng ký
9 KS.9 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức 3 Đăng ký
10 DKDD 22.Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức 3 Đăng ký
11 KS.4. Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức 3 Đăng ký
12 DKDD 7.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức 3 Đăng ký
13 KTTV 2.Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức 3 Đăng ký
14 DKDD 11.Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký
15 DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Mức 3 Đăng ký
16 DKDD 19.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký
17 KS.1 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức 3 Đăng ký
18 DKDD 24.Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mức 3 Đăng ký
19 MT 15.Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức 3 Đăng ký
20 TNN 10.Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức 3 Đăng ký
21 DKGDBD 9.Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Mức 3 Đăng ký
22 KS.13. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Mức 3 Đăng ký
23 TNN 6.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm Mức 3 Đăng ký
24 TNN 1.Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Đăng ký
25 KTTV 1.Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Mức 3 Đăng ký
26 TNN 7.Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Mức 3 Đăng ký
27 DKDD 12.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Mức 3 Đăng ký
28 DKDD 4.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
29 KS.3 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức 3 Đăng ký
30 KS.11. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Mức 3 Đăng ký
31 DKGDBD 5.Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Mức 3 Đăng ký
32 DKDD 6.Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Mức 3 Đăng ký
33 DKDD 14.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Mức 3 Đăng ký
34 QLDD 3.Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức 3 Đăng ký
35 DKDD 10.Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức 3 Đăng ký
36 DKDD 3.Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức 3 Đăng ký
37 TNN 9.Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Mức 3 Đăng ký
38 QLDD 1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất;thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức 3 Đăng ký
39 TNN 12.Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Mức 3 Đăng ký
40 DKDD 15.Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Mức 3 Đăng ký
41 DKGDBD 1.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký
42 DKGDBD 3.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Mức 3 Đăng ký
43 TNN 2.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Đăng ký
44 TNN 3.Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Đăng ký
45 DKDD 17.Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Mức 3 Đăng ký
46 TNN 11.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức 3 Đăng ký
47 QLDD 8.Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Mức 3 Đăng ký
48 QLDD 4.Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức 3 Đăng ký
49 DKDD 5.Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Mức 3 Đăng ký
50 TNN 5.Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm Mức 3 Đăng ký
51 TNN 4.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Đăng ký
52 DKGDBD 2.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký
53 DKGDBD 6.Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Mức 3 Đăng ký
54 DKDD 13.Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
55 DKGDBD 10.Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Mức 3 Đăng ký
56 QLDD 2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức 3 Đăng ký
57 DDBD 1.Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức 3 Đăng ký
58 DKDD 23.Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Mức 3 Đăng ký
59 DKDD 1.Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức 3 Đăng ký
60 DKGDBD 4.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Mức 3 Đăng ký
61 DKDD 2.Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức 3 Đăng ký
62 DKGDBD 7.Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức 3 Đăng ký
63 DDBD 4.Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Mức 3 Đăng ký
64 DKDD 8.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức 3 Đăng ký
65 DDBD 2. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức 3 Đăng ký