Đăng ký thủ tục: 'Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC'