Đăng ký thủ tục: 'Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm'