Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 56
 • Mức độ 2 23
 • Mức độ 3 33
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1828
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 66
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 60
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 139
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Thông tin và Truyền thông Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục phát hành thông cáo báo chí Mức 2 Báo chí Xem
2 Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
3 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
4 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
5 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 2 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
7 Cấp giấy phép bưu chính Mức 3 Bưu chính Xem
8 Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức 3 Bưu chính Xem
9 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
10 Thủ tục cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức 2 Bưu chính Xem
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
12 Thủ tục Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
13 Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 2 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
14 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
15 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
16 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
17 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
18 Thủ tục cho phép đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) Mức 2 Báo chí Xem
19 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 2 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
21 Cho phép họp báo ( trong nước) Mức 3 Báo chí Xem
22 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
23 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng 1 tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức 2 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
24 Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
25 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
26 Thủ tục báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet Mức 2 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
27 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức 3 Báo chí Xem
28 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
29 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
30 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức 2 Bưu chính Xem
31 Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức 3 Báo chí Xem
32 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
33 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
34 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 2 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
35 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
36 Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
37 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
38 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
39 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
40 Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức 3 Báo chí Xem
41 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức 2 Bưu chính Xem
42 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in. Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
43 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
44 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức 2 Báo chí Xem
45 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 3 Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Xem
46 Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức 3 Báo chí Xem
47 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
48 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
49 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức 3 Xuất bản, in và phát hành Xem
50 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem