Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 59
 • Mức độ 2 54
 • Mức độ 3 5
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1442
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 59
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 47
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 150
 • Sở Y Tế BRVT 123
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 125
 • Sở Tư pháp BRVT 151
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 123
 • Sở Văn hóa và Thể thao 81
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 23
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 127
 • Sở Du Lịch 17

Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
3 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
4 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức 2 Đầu tư Xem
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
6 Chuyển nhượng dự án đầu tư. Mức 2 Đầu tư Xem
7 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
8 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 2 Đầu tư Xem
9 Giãn tiến độ đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
10 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
11 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
12 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
13 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Đầu tư Xem
14 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức 2 Môi trường Xem
15 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức 2 Đầu tư Xem
16 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
18 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong trường hợp đặc biệt Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
19 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
20 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
21 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
22 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
23 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mức 2 Đầu tư Xem
24 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
25 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Đầu tư Xem
26 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức 3 Đầu tư Xem
27 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức 2 Đầu tư Xem
28 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức 2 Đầu tư Xem
29 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
30 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
31 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
32 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
33 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
34 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
36 Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 2 Đầu tư Xem
37 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức 2 Đầu tư Xem
38 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 2 Đầu tư Xem
39 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Đầu tư Xem
40 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
41 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Mức 2 Đầu tư Xem
42 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
43 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
44 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức 2 Đầu tư Xem
45 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức 2 Đầu tư Xem
46 Điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức 3 Đầu tư Xem
47 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Mức 2 Môi trường Xem
48 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
49 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
50 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức 2 Đầu tư Xem