Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 69
 • Mức độ 2 41
 • Mức độ 3 28
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Mức 3 Đầu tư Xem
2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
3 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 3 Đầu tư Xem
4 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức 2 Đầu tư Xem
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
6 Chuyển nhượng dự án đầu tư. Mức 3 Đầu tư Xem
7 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
8 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 2 Đầu tư Xem
9 Giãn tiến độ đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
10 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức 2 Môi trường Xem
11 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
12 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
13 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
14 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
15 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Đầu tư Xem
16 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức 2 Môi trường Xem
17 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức 3 Đầu tư Xem
18 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức 3 Hoạt động xây dựng Xem
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
20 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
21 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
22 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
23 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 3 Đầu tư Xem
24 Thu hồi GPLĐ Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
25 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
26 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
27 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mức 3 Đầu tư Xem
28 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức 3 Hoạt động xây dựng Xem
29 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
30 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
31 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Đầu tư Xem
32 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
33 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
34 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức 3 Đầu tư Xem
35 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
36 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức 2 Đầu tư Xem
37 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức 3 Đầu tư Xem
38 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
39 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
40 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
41 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
42 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
43 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
44 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
45 Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 3 Đầu tư Xem
46 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức 2 Đầu tư Xem
47 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
48 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 3 Đầu tư Xem
49 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Đầu tư Xem
50 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem