Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 71
 • Mức độ 2 39
 • Mức độ 3 30
 • Mức độ 4 2
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1857
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 144
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Mức 3 Đầu tư Xem
2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
3 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 4 Đầu tư Xem
4 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức 2 Đầu tư Xem
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
6 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
7 Chuyển nhượng dự án đầu tư. Mức 3 Đầu tư Xem
8 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
9 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Quản lý đầu tư Xem
10 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 2 Đầu tư Xem
11 Giãn tiến độ đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
12 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức 2 Môi trường Xem
13 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức 2 Đầu tư Xem
14 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
15 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
16 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
17 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 3 Đầu tư Xem
18 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức 2 Môi trường Xem
19 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức 3 Đầu tư Xem
20 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức 3 Hoạt động xây dựng Xem
21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
22 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
23 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 3 Đầu tư Xem
24 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 2 Đầu tư Xem
25 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
26 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mức 3 Đầu tư Xem
27 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
28 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
29 01 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Mức 2 Môi trường Xem
30 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Đầu tư Xem
31 Cấp giấy phép đi dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
32 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
33 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử -văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
34 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
35 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức 2 Quản lý Doanh nghiệp Xem
36 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức 2 Đầu tư Xem
37 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
38 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức 3 Đầu tư Xem
39 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
40 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
41 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiép nước ngoài. Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
42 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Mức 3 Quản lý Doanh nghiệp Xem
43 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
44 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức 2 Hoạt động xây dựng Xem
45 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu tư Xem
46 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
47 02 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Mức 2 Môi trường Xem
48 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 3 Đầu tư Xem
49 Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Đầu tư Xem
50 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức 2 Đầu tư Xem