Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 74
 • Mức độ 2 26
 • Mức độ 3 0
 • Mức độ 4 48
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1537
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 152
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Đầu Tư Xem
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu Tư Xem
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
5 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp Hợp tác xã. Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 4 Đầu Tư Xem
7 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
9 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
10 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
11 Sáp nhập doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
12 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
13 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
14 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
15 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Xem
16 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
17 Bán doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
19 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
20 Hợp nhất doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
21 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức 2 Đầu Tư Xem
22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 2 Đầu Tư Xem
23 Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
24 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
25 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức 2 Đầu Tư Xem
26 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu Tư Xem
27 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
28 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mức 2 Vốn ngân sách Xem
29 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 2 Đầu Tư Xem
30 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức 2 Đầu Tư Xem
31 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
32 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Đầu Tư Xem
33 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Mức 2 Đầu Tư Xem
34 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
35 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
36 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã chia Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
38 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức 2 Đầu Tư Xem
39 Giãn tiến độ đầu tư Mức 2 Đầu Tư Xem
40 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Mức 2 Đầu Tư Xem
41 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
42 Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
43 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
44 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã tách Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
45 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
46 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
47 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức 2 Đầu Tư Xem
48 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Mức 2 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
49 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp hợp tác xã Mức 4 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
50 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem