Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 135
 • Mức độ 2 73
 • Mức độ 3 0
 • Mức độ 4 62
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
2 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp Mức 2 Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem
3 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
4 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
5 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức 2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
6 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
7 Z - Đã Bãi bỏ Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức 2 Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư Xem
8 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức 2 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
10 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp Hợp tác xã. Mức 2 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
11 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
12 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
13 4. Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Mức 2 Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Xem
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 4 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
15 4. Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Nhà đầu tư đề xuất Mức 2 Lĩnh vực đấu thầu Xem
16 3. Lập phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi, vốn đối ứng Mức 2 Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Xem
17 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) Mức 2 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
19 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
20 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
21 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
22 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Mức 2 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
23 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
24 Giải thể doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
25 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
26 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
27 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
28 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Mức 2 Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem
29 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
30 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
31 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Xem
32 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
33 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Mức 2 Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem
34 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
35 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
36 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
37 5. Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Mức 2 Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Xem
38 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của Nhà đầu tư Mức 2 Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư Xem
39 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
40 Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Mức 2 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
41 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Mức 2 Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem
42 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ Mức 2 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Xem
43 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức 2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
44 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
45 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức 2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
46 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Xem
47 Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập Mức 2 Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Xem
48 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức 2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
49 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức 2 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Xem
50 3.    Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất Mức 2 Lĩnh vực đấu thầu Xem