Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 149
 • Mức độ 2 116
 • Mức độ 3 27
 • Mức độ 4 6
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1918
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Giao thông Vận tải BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Mức 2 Đường bộ Xem
2 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
3 Cấp lại phù hiệu cho xe trung chuyển Mức 4 Đường bộ Xem
4 Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức 2 Đường bộ Xem
5 Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố) Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
6 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Mức 2 Đường bộ Xem
7 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức 3 Đường thủy nội địa Xem
8 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác Mức 2 Đường bộ Xem
9 Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
10 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức 3 Đường thủy nội địa Xem
11 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức 3 Đường bộ Xem
12 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
13 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức 2 Đường bộ Xem
14 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Mức 3 Đường thủy nội địa Xem
15 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Mức 2 Đường bộ Xem
16 Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác Mức 2 Đường bộ Xem
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức 3 Đường bộ Xem
18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
19 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Mức 2 Đường bộ Xem
20 Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Mức 3 Đường bộ Xem
21 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Mức 2 Đường bộ Xem
22 Cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố của hệ thống đường địa phương không vào mục đích giao thông Mức 2 Đường bộ Xem
23 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức 2 Đường bộ Xem
24 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức 2 Đường bộ Xem
25 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Mức 3 Đường bộ Xem
26 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức 3 Đường bộ Xem
27 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
28 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức 2 Đường bộ Xem
29 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
30 Cấp phép dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; cấp phép xe vào đường cấm của hệ thống đường địa phương Mức 2 Đường bộ Xem
31 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức 3 Đường thủy nội địa Xem
32 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
33 Chấp thuận xây dựng xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác Mức 2 Đường bộ Xem
34 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức 2 Đường bộ Xem
35 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức 2 Đường bộ Xem
36 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
37 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Mức 3 Đường bộ Xem
38 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức 2 Đường bộ Xem
39 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức 2 Đường bộ Xem
40 Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
41 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
42 Cấp phù hiệu cho xe trung chuyển Mức 4 Đường bộ Xem
43 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
44 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
45 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Mức 3 Đường thủy nội địa Xem
46 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác Mức 2 Đường bộ Xem
47 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức 2 Đường thủy nội địa Xem
48 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức 2 Đường bộ Xem
49 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Mức 2 Đường bộ Xem
50 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức 3 Đường bộ Xem