Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 183
 • Mức độ 2 150
 • Mức độ 3 13
 • Mức độ 4 20
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1913
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 86
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Tư pháp BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 14. Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Mức 2 Công chứng Xem
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
3 Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
4 6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Mức 2 Giám định tư pháp Xem
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
6 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Mức 2 Luật sư Xem
7 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức 2 Luật sư Xem
8 1.Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức 3 Hộ tịch Xem
9 7. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
10 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại Mức 2 Hòa giải thương mại Xem
11 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
12 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức 2 Luật sư Xem
13 22. Sáp nhập Văn phòng công chứng Mức 4 Công chứng Xem
14 16. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
15 32. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức 2 Công chứng Xem
16 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
17 10. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
18 39. Nhận lưu giữ di chúc Mức 2 Công chứng Xem
19 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức 2 Luật sư Xem
20 17. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mức 2 Công chứng Xem
21 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
22 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Mức 2 Luật sư Xem
23 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Hòa giải thương mại Xem
24 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Mức 3 Tư vấn pháp luật Xem
25 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
26 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Mức 2 Đấu giá tài sản Xem
27 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Hòa giải thương mại Xem
28 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
29 35. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Mức 2 Công chứng Xem
30 12. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Mức 2 Giám định tư pháp Xem
31 26. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Mức 3 Công chứng Xem
32 5. Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Mức 2 Tư vấn pháp luật Xem
33 8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
34 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư Mức 2 Luật sư Xem
35 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức 3 Luật sư Xem
36 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức 2 Luật sư Xem
37 31. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Mức 2 Công chứng Xem
38 11. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thàn viên hợp danh của Văn phòng Mức 2 Giám định tư pháp Xem
39 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức 2 Đấu giá tài sản Xem
40 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Mức 2 Luật sư Xem
41 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
42 14. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
43 3. Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức 3 Quốc tịch Xem
44 10. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợptổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Mức 4 Công chứng Xem
45 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Luật sư Xem
46 3. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức 2 Công chứng Xem
47 2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức 2 Chứng thực Xem
48 Thôi làm hoà giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hoà giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Mức 2 Hòa giải thương mại Xem
49 34. Công chứng di chúc Mức 2 Công chứng Xem
50 5. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức 2 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Xem