Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 162
 • Mức độ 2 129
 • Mức độ 3 13
 • Mức độ 4 20
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1737
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 56
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Tư pháp BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 14. Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên Mức 2 Công chứng Xem
2 6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Mức 2 Giám định tư pháp Xem
3 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Mức 2 Luật sư Xem
4 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức 2 Luật sư Xem
5 1.Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức 3 Hộ tịch Xem
6 7. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
7 7. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức 2 Bồi thường nhà nước Xem
8 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức 2 Luật sư Xem
9 22. Sáp nhập Văn phòng công chứng Mức 4 Công chứng Xem
10 16. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
11 32. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức 2 Công chứng Xem
12 10. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
13 39. Nhận lưu giữ di chúc Mức 2 Công chứng Xem
14 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức 2 Luật sư Xem
15 17. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mức 2 Công chứng Xem
16 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Mức 2 Luật sư Xem
17 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Mức 3 Tư vấn pháp luật Xem
18 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Mức 2 Đấu giá tài sản Xem
19 35. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Mức 2 Công chứng Xem
20 12. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Mức 2 Giám định tư pháp Xem
21 26. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Mức 3 Công chứng Xem
22 6. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức 2 Bồi thường nhà nước Xem
23 5. Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Mức 2 Tư vấn pháp luật Xem
24 8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
25 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư Mức 2 Luật sư Xem
26 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức 3 Luật sư Xem
27 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức 2 Luật sư Xem
28 31. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Mức 2 Công chứng Xem
29 11. Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thàn viên hợp danh của Văn phòng Mức 2 Giám định tư pháp Xem
30 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức 2 Đấu giá tài sản Xem
31 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Mức 2 Luật sư Xem
32 2.Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức 2 Nuôi con nuôi Xem
33 14. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức 2 Trọng tài thương mại Xem
34 3. Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức 3 Quốc tịch Xem
35 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
36 10. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợptổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Mức 4 Công chứng Xem
37 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Luật sư Xem
38 3. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức 2 Công chứng Xem
39 2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức 2 Chứng thực Xem
40 34. Công chứng di chúc Mức 2 Công chứng Xem
41 3. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức 2 Bồi thường nhà nước Xem
42 5. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Mức 2 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Xem
43 10. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động. Mức 2 Giám định tư pháp Xem
44 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
45 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Mức 2 Công chứng Xem
46 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức 2 Trợ giúp pháp lý Xem
47 7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Mức 2 Giám định tư pháp Xem
48 8. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Mức 3 Quốc tịch Xem
49 29. Công chứng bản dịch Mức 2 Công chứng Xem
50 20. Hợp nhất Văn phòng công chứng Mức 4 Công chứng Xem