Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 124
 • Mức độ 2 0
 • Mức độ 3 0
 • Mức độ 4 124
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1828
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 66
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 60
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 139
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Công Thương BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 13.20 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
2 16.1. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Mức 4 Công nghiệp nặng Xem
3 10.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
4 7.2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
5 11.1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Mức 4 Công nghiệp địa phương Xem
6 8.9. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
7 15.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
8 12.6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
9 10.10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
10 2.6 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Điện Xem
11 5.1. Đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức 4 Bảo vệ người tiêu dùng Xem
12 7.6. Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
13 13.13 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
14 8.3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
15 9.5. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức 4 Xúc tiến thương mại Xem
16 10.7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
17 6.4 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Mức 4 Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Xem
18 15.2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
19 15.12. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Mức 4 Hóa chất Xem
20 13.10 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
21 13.16 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
22 7.1. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
23 2.4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Mức 4 Điện Xem
24 2.11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức 4 Điện Xem
25 13.2. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
26 7.3. Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
27 9.2. Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 4 Xúc tiến thương mại Xem
28 7.7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
29 14.7 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức 4 Vật liệu nổ công nghiệp Xem
30 19.6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí thiên nhiên nén Xem
31 7.4. Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
32 13.17 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
33 19.3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức 4 Khí thiên nhiên nén Xem
34 13.1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
35 10.12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
36 12.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
37 6.3 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức 4 Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Xem
38 8.8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
39 15.3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
40 18.7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 An toàn thực phẩm Xem
41 12.3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
42 7.57 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
43 14.4 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Mức 4 Vật liệu nổ công nghiệp Xem
44 12.2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
45 19.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Mức 4 Khí thiên nhiên nén Xem
46 8.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
47 3.2. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Mức 4 Dầu khí Xem
48 18.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức 4 An toàn thực phẩm Xem
49 13.12 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
50 7.9. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem