Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 73
 • Mức độ 2 71
 • Mức độ 3 0
 • Mức độ 4 2
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1870
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 127
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 99
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Tài chính BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời Mức 2 Quản lý Công sản Xem
2 Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
3 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Mức 2 Tài chính ngân sách Xem
4 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
5 Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước Mức 2 Quản lý Công sản Xem
6 Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc Mức 2 Quản lý Công sản Xem
7 Quyết định thanh lý tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
8 Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
9 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
10 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức 2 Quản lý Công sản Xem
11 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Mức 2 Quản lý Công sản Xem
12 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Mức 2 Quản lý Công sản Xem
13 Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
14 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Mức 2 Quản lý Công sản Xem
15 Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
16 Quyết định tiêu hủy tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
17 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức 2 Quản lý Công sản Xem
18 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Mức 4 Quản lý Giá Xem
19 Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND cấp huyện Mức 2 Quản lý Công sản Xem
20 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
21 Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
22 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
23 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức 2 Quản lý Công sản Xem
24 Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời Mức 2 Quản lý Công sản Xem
25 Điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
26 Quyết định điều chuyển tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
27 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời Mức 2 Quản lý Công sản Xem
28 Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao Mức 2 Quản lý Công sản Xem
29 Quyết định bán tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
30 Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời Mức 2 Quản lý Công sản Xem
31 Giải quyết Khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
32 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư Mức 2 Quản lý Công sản Xem
33 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
34 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Mức 2 Quản lý Công sản Xem
35 Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Mức 2 Quản lý Công sản Xem
36 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
37 Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời Mức 2 Quản lý Công sản Xem
38 Mua hóa đơn lẻ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
39 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Mức 2 Quản lý Công sản Xem
40 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Mức 2 Quản lý Công sản Xem
41 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của địa phương Mức 2 Quản lý Công sản Xem
42 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Mức 2 Quản lý Giá Xem
43 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức 2 Quản lý Công sản Xem
44 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mức 2 Quản lý Công sản Xem
45 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
46 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Mức 2 Quản lý Công sản Xem
47 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Mức 2 Quản lý Công sản Xem
48 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Mức 2 Quản lý Công sản Xem
49 Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý Mức 2 Quản lý Công sản Xem
50 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem