Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 59
 • Mức độ 2 57
 • Mức độ 3 0
 • Mức độ 4 2
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1847
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 144
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Tài chính BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
2 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Mức 2 Tài chính ngân sách Xem
3 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
4 Quyết định thanh lý tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
5 Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
6 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Mức 2 Quản lý Công sản Xem
7 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Mức 2 Quản lý Công sản Xem
8 Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
9 Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Mức 2 Quản lý Công sản Xem
10 Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
11 Quyết định tiêu hủy tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
12 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức 2 Quản lý Công sản Xem
13 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Mức 4 Quản lý Giá Xem
14 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
15 Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
16 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
17 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức 2 Quản lý Công sản Xem
18 Điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
19 Quyết định điều chuyển tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
20 Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao Mức 2 Quản lý Công sản Xem
21 Quyết định bán tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
22 Giải quyết Khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
23 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư Mức 2 Quản lý Công sản Xem
24 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
25 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Mức 2 Quản lý Công sản Xem
26 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
27 Mua hóa đơn lẻ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
28 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Mức 2 Quản lý Công sản Xem
29 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Mức 2 Quản lý Giá Xem
30 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức 2 Quản lý Công sản Xem
31 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Mức 2 Quản lý Công sản Xem
32 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Mức 2 Quản lý Công sản Xem
33 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Mức 2 Quản lý Công sản Xem
34 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
35 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức 2 Quản lý Công sản Xem
36 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở thuộc địa phương quản lý) Mức 2 Quản lý Công sản Xem
37 Thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ Mức 2 Quản lý Công sản Xem
38 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Mức 2 Quản lý Công sản Xem
39 Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Mức 2 Quản lý Công sản Xem
40 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mức 2 Quản lý Công sản Xem
41 Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
42 Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
43 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Mức 4 Tài chính ngân sách Xem
44 Mua quyển hóa đơn Mức 2 Quản lý Công sản Xem
45 Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Mức 2 Quản lý Giá Xem
46 Đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
47 Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Mức 2 Tài chính doanh nghiệp Xem
48 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Mức 2 Tài chính ngân sách Xem
49 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Mức 2 Quản lý Công sản Xem
50 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Mức 2 Quản lý Công sản Xem