Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 115
 • Mức độ 2 50
 • Mức độ 3 65
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1788
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 56
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Tài nguyên Môi trường BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 TNN 1.Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
2 KS 5.Đóng cửa mỏ khoáng sản Mức 2 Khoáng sản Xem
3 MT 6.Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Mức 2 Môi trường Xem
4 KS.1 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức 3 Khoáng sản Xem
5 KS 6.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Mức 2 Khoáng sản Xem
6 5.Xử lý đơn Mức 2 Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo Xem
7 DKDD 16.Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức 2 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
8 DKDD 12.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
9 DKDD 25.Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Mức 2 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
10 KS.2 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức 2 Khoáng sản Xem
11 DKGDBD 9.Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Mức 3 Đăng ký Giao dịch bảo đảm Xem
12 KTTV 2.Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức 3 Khí tượng Thủy văn Xem
13 Z - Đã Bãi Bỏ 5.Giấy phép khai thác khoáng sản Mức 2 Khoáng sản Xem
14 DKDD 23.Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
15 BHD 8.Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
16 BHD 9.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
17 QLDD 6.Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức 2 Đất đai (Giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, thẩm định nhu cầu sử dụng, thẩm định phương án sử dụng, thu hồi đất) Xem
18 BHD 5.Thu hồi khu vực biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
19 DKDD 24.Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
20 QLDD 4.Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức 3 Đất đai (Giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, thẩm định nhu cầu sử dụng, thẩm định phương án sử dụng, thu hồi đất) Xem
21 DKDD 8.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
22 BHD 6.Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
23 KS 8.Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Mức 2 Khoáng sản Xem
24 TNN 6.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
25 KS.9 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức 3 Khoáng sản Xem
26 MT 7.Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức 2 Môi trường Xem
27 3.Giải quyết tố cáo Mức 2 Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo Xem
28 DKDD 5.Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
29 2.Giải quyết khiếu nại lần hai Mức 2 Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo Xem
30 DKDD 2.Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
31 MT 15.Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức 3 Môi trường Xem
32 MT 1.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Mức 2 Môi trường Xem
33 DKGDBD 7.Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức 3 Đăng ký Giao dịch bảo đảm Xem
34 MT 12.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Mức 2 Môi trường Xem
35 DKDD 11.Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
36 MT 11.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Mức 2 Môi trường Xem
37 MT 16.Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức 3 Môi trường Xem
38 KS.15. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức 3 Khoáng sản Xem
39 TNN 10.Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
40 DKGDBD 6.Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Mức 3 Đăng ký Giao dịch bảo đảm Xem
41 DKDD 15.Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
42 DKDD 18.Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức 2 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
43 KTTV 3.Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức 3 Khí tượng Thủy văn Xem
44 TNN 2.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
45 MT 8.Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Mức 2 Môi trường Xem
46 MT 5.Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Mức 2 Môi trường Xem
47 MT 3.Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức 2 Môi trường Xem
48 DKGDBD 1.Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký Giao dịch bảo đảm Xem
49 DKDD 21.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
50 DKGDBD 2.Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký Giao dịch bảo đảm Xem