Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 136
 • Mức độ 2 63
 • Mức độ 3 64
 • Mức độ 4 9
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1847
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 144
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Tài nguyên Môi trường BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 QLDD 9. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004 Mức 2 Đất đai (Giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, thẩm định nhu cầu sử dụng, thẩm định phương án sử dụng, thu hồi đất) Xem
2 TNN 1.Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
3 KS 5.Đóng cửa mỏ khoáng sản Mức 3 Địa chất Khoáng sản Xem
4 PCTN 4. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức 2 Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Xem
5 KS 18. Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình Mức 3 Địa chất Khoáng sản Xem
6 MT 6.Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Mức 2 Môi trường Xem
7 KS.1 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức 4 Địa chất Khoáng sản Xem
8 KS 6.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Mức 2 Địa chất Khoáng sản Xem
9 5.Xử lý đơn Mức 2 Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo Xem
10 DKDD 16.Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức 2 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
11 DKDD 12.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
12 KNTC 4. Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức 2 Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo Xem
13 DKDD 25.Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Mức 2 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
14 KS.2 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức 2 Địa chất Khoáng sản Xem
15 DKDD 27. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Mức 2 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
16 DKGDBD 9. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Mức 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
17 KTTV 2.Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức 3 Khí tượng Thủy văn Xem
18 PCTN 2. Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Xem
19 KS 19.Giấy phép khai thác khoáng sản Mức 2 Địa chất Khoáng sản Xem
20 DKDD 23.Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
21 BHD 8.Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
22 KS 17. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Mức 2 Địa chất Khoáng sản Xem
23 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Mức 4 Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường Xem
24 BHD 9.Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
25 QLDD 6.Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức 2 Đất đai (Giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, thẩm định nhu cầu sử dụng, thẩm định phương án sử dụng, thu hồi đất) Xem
26 BHD 5.Thu hồi khu vực biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
27 DKDD 24.Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mức 4 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
28 QLDD 4.Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức 4 Đất đai (Giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng, thẩm định nhu cầu sử dụng, thẩm định phương án sử dụng, thu hồi đất) Xem
29 DKDD 8.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
30 BHD 6.Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Mức 2 Biển và Hải đảo Xem
31 PCTN 5. Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức 2 Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Xem
32 KS 8.Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Mức 2 Địa chất Khoáng sản Xem
33 TNN 6. Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
34 KS.9 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Mức 3 Địa chất Khoáng sản Xem
35 MT 7.Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức 2 Môi trường Xem
36 3.Giải quyết tố cáo Mức 2 Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo Xem
37 DKDD 5.Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
38 2.Giải quyết khiếu nại lần hai Mức 2 Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo Xem
39 KNTC 5. Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức 2 Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo Xem
40 DKDD 2.Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức 4 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
41 MT 15.Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức 3 Môi trường Xem
42 MT 1.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức 2 Môi trường Xem
43 DKGDBD 7. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem
44 MT 12. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản Mức 2 Môi trường Xem
45 DKDD 11.Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đất đai (Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận) Xem
46 MT 11.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Mức 2 Môi trường Xem
47 MT 16.Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức 3 Môi trường Xem
48 KS.15. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức 3 Địa chất Khoáng sản Xem
49 TNN 10. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức 3 Tài nguyên Nước Xem
50 DKGDBD 6. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Mức 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Xem