Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn Trường hợp TTHC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả

Chọn trường hợp hồ sơ

Chọn quy trình xử lý và cơ quan giải quyết (nếu có) phù hợp

Loading...