Mức độ 4  Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ký hiệu thủ tục: 1.001158.000.00.00.H06
Lượt xem: 813
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương BRVT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

-Thời gian giải quyết: Trong thời gian 22 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • NGHỊ ĐỊNH Về phát triển công nghiệp hỗ trợ Số: 111/2015/NĐ-CP

 • THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Số: 55/2015/TT-BCT

 • 1. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi thực hiện dự án kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi thực hiện dự án thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 • 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở. Cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo kết quả xác nhận ưu đãi chậm nhất sau ba mươi (30) ngày làm việc.

 • - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có) do tổ chức chứng nhận được phép hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa cấp.  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi Mau xac nhan uu dai.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 5

Trường hợp dự án đang sản xuất

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kiểm toán độc lập năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi (hoặc báo cáo tài chính)  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Dự án đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có) do tổ chức chứng nhận được phép hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa cấp  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính phù hợp với sản phẩm và quy mô đang sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng…); công suất sản xuất  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Mau 1.doc

Bản chính: 1

Bản sao: 5

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi Tải về
 • Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Tải về

 

1. Sự phù hợp của dự án sản xuất đối với các quy định tại Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

2. Thủ tục pháp lý của dự án.

3. Tính khả thi, hợp lý của các giải pháp kỹ thuật - công nghệ áp dụng trong sản xuất của dự án.

4. Năng lực tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án.

5. Khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.

6. Đối tượng nộp hồ sơ là doanh nghiệp nhỏ và vừa.