Mức độ 4  Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.000142.000.00.00.H06
Lượt xem: 529
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày làm việc

  Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ ,thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày làm việc

  Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trự thuộc trung ương
Phí

Không quy định

Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2014/NĐ-CP Số: 08/2014/NĐ-CP

 • Luật 29/2013/QH13 Số: 29/2013/QH13

 • Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Số: 15/2014/TT-BKHCN

 • Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước Số: 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

 • Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là đại diện chủ sở hữu.

 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trong giờ hành chính.

 • Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ: + Nếu tổ chức đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tiến hành thủ tục giao quyền. + Trong trường hợp không giao quyền, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. Trừ ngày Lễ Tết.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị giao quyền Mẫu 1.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Mẫu 2.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo thỏa thuận giao quyền Mẫu 3.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (bản sao) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản sao) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu khác có liên quan Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị giao quyền Tải về
 • Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tải về
 • Dự thảo thỏa thuận giao quyền Tải về

- Thỏa thuận giao quyền + Thỏa thuận giao quyền ký kết giữa đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền là văn bản kèm theo Quyết định giao quyền và được thực hiện theo Mẫu 3 trong Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN. + Khi có thay đổi về nội dung Thỏa thuận giao quyền, đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền. + Thỏa thuận, văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền (nếu có) là một phần nội dung của Quyết định giao quyền. - Thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền Đại diện chủ sở hữu nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền dựa trên đề xuất của đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền trong các trường hợp sau: + Kết quả nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc phòng, an ninh; + Kết quả nghiên cứu cần được ứng dụng rộng rãi để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội; + Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu có liên quan đến chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng độc quyền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các hoạt động khác có khả năng dẫn đến tình trạng lợi dụng độc quyền, hạn chế cạnh tranh hoặc khai thác không hiệu quả kết quả nghiên cứu; + Căn cứ định giá kết quả nghiên cứu cần được làm rõ; + Đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền chính là tổ chức đề nghị giao quyền; + Có từ hai tổ chức trở lên đề nghị giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu; + Những vấn đề chuyên môn khác cần được làm rõ để phục vụ việc xem xét phương án giao quyền. - Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước + Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu có quyền định giá kết quả nghiên cứu trong giao quyền và trong hoạt động ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu đó. + Việc định giá thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước. + Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên để trả cho chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, dịch vụ định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.