Mức độ 4  Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Ký hiệu thủ tục: BC-1
Lượt xem: 521
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

 • 25 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy phép xuất bản bản tin


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT Số: 48/2016/TT-BTTTT

 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 07-Ban hành kèm theo Thông tư 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016);

+ Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

+ Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (Đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam)

File mẫu:

 • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin; Tải về

Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm:

a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.