Mức độ 4  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: BC-2
Lượt xem: 663
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

15 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


  • Văn bản chấp thuận


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
  • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT Số: 48/2016/TT-BTTTT

  • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

  • Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcho phép thay đổi.

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin)  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 

File mẫu:

không có