Mức độ 4  Cho phép họp báo (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: 2.001171.000.00.00.H06
Lượt xem: 2908
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
  • - Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

    - Qua hệ thống bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Văn bản

Phí

Không có

Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý

  • - Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

    - Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

- Địa điểm họp báo

- Thời gian họp báo

- Nội dung họp báo

- Người chủ trì họp báo

 

File mẫu:

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí