Mức độ 3  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Ký hiệu thủ tục: BCH-5
Lượt xem: 246
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Phí

Mức phí thẩm định: 1.000.000đ/lần (Một triệu đồng),thời hạn không quá 10 năm/lần.

Lệ phí

Mức thu: 200.000đ/lần (Hai trăm nghìn đồng/lần).

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2010/QH12 Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 291/2016/TT-BTC Số: 291/2016/TT-BTC

 • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

• Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;

• Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

+ Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g d, đ, e khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

• Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;

• Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

File mẫu:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính Tải về

Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.