Mức độ 4  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ký hiệu thủ tục: 2.001786.000.00.00.H06
Lượt xem: 602
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Phí

Theo quy định của Bộ Tài chính.

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính.

Căn cứ pháp lý
 • + Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội.

  + Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

  Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

  + Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND Tỉnh về ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  + Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND Tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND Tỉnh ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 • Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 • Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mu số 12 hoặc Mu số 13 - Ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018).

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng ( Mẫu dành cho doanh nghiệp ) Tải về
 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng ( Mẫu cá nhân ) Tải về

Không