Mức độ 4  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Ký hiệu thủ tục: 2.001636.000.00.00.H06
Lượt xem: 666
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương BRVT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (sửa đổi, bổ sung lần thứ …)

Phí

Trường hợp nội dung xin cấp sửa đổi, bổ sung bắt buộc phải đi thẩm định:

+ Mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Thương mại năm 2005;

+ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

+ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  • + Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương.

  • + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

  • - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã cấp  

Bản chính: 0

Bản sao: 1
 
 
+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI BỔ SUNG GIẤY PHÉP ( MẪU SỐ 02) .docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Tải về

 

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép đã được cấp.

+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

+ Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

+ Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu