Mức độ 4  Công nhận làng nghề

Ký hiệu thủ tục: 1.003695.000.00.00.H06
Lượt xem: 463
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở NN&PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  • Trực tiếp
  • 26 Ngày làm việc

    Trong thời hạn 26 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số52/2018/NĐ-CP, ra quyết định và cấp bằng công nhận làng nghề truyền thống nông thôn.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Quyết định, Bằng công nhận và Huy hiệu

Phí

1

Lệ phí

Không quy định

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn Số: Nghị định 52/2018/NĐ-CP

  • Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành thuộc thành phố trực thuộc Trung ương lập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề truyền thống theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP trình UBND cấp tỉnh xét công nhận.

  • Trong thời hạn 26 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số52/2018/NĐ-CP, ra quyết định và cấp bằng công nhận làng nghề truyền thống nông thôn.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.   Bản chính: 1

Bản sao: 0

Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn.   Bản chính: 1

Bản sao: 0

Văn bản bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.   Bản chính: 1

Bản sao: 0

 

File mẫu:

.0