Mức độ 2  Thu tục chi trả tiền bồi thường

Ký hiệu thủ tục: MT002.BTNT.000.00.00.H06
Lượt xem: 70
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Đang thực hiện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bồi Thường Nhà Nước
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Đang thực hiện

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Đang thực hiện

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi