Mức độ 4  Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL)

Ký hiệu thủ tục: 1.009777.000.00.00.H06
Lượt xem: 151
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

  Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 và chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

 • Trực tuyến
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

  - Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn)

 • Dịch vụ bưu chính
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành theo Mẫu A.II.13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Số: 31/2021/NĐ-CP

 • quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu Số: 03/2021/TT-BKHĐT

 • Luật Đầu tư Số: 61/2020/QH14

 • - Bước 2: Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

 • - Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Mẫu A.I.10.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao hợp đồng BCC. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Tải về

Nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành.